جزئیات نویسندگان

غفاري نژاد, فرحناز, مربي ، عضو هيئت علمي دانشکده علوم توانبخشي شيراز – دانشجوي دکتري تخصصي فيزيوتراپي – کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ، ايران

  • ویژه نامه ورزشی: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر ورزشهای ثباتی گردن دربهبودجلوآمدگی سر در دانشجویان دختر27-20 ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز
    چکیده  PDF