جزئیات نویسندگان

کیانفر, فرانک, عضو گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران