جزئیات نویسندگان

علي آبادي, فرانک, عضو هيئت علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشجوي دكتراي تخصصي كاردرماني دانشگاه علوم پزشكي تهران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی ناهنجاری های قامتی و ارتباط آن با سن و جنسیت در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
    چکیده  PDF