جزئیات نویسندگان

مستأجران, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران