جزئیات نویسندگان

مرتازي, فاطمه, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران