جزئیات نویسندگان

محمديان, فاطمه, ( عضو هيات علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه), ایران

  • دوره 10، شماره 6، 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    راهبردهای آرام سازی نوزاد بر مبنای تجربه مادران ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناختی
    چکیده  PDF