جزئیات نویسندگان

علیرضایی نقندر, فاطمه, استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی عمومی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

  • دوره 14، شماره 2: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه دامنه حرکتی زانو و شاخص‌های زمانی- مکانی پس از بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی در ورزشکاران نخبه مرد با دو نوع عمل جراحی به هنگام راه‌ رفتن
    چکیده  PDF