جزئیات نویسندگان

عبدالمجیدی, فاطمه, کارشناس شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران