جزئیات نویسندگان

آزادي نيا, فاطمه, استاديار، ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران