جزئیات نویسندگان

قاسمی, غلامعلی, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير خستگي بر فعاليت الکتریکی عضلات اندام تحتاني در آزمون‌ عملکردي اندام تحتاني
    چکیده  PDF