جزئیات نویسندگان

قاسمي, غلامعلي, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر تمرینات ریباند بر تعادل ایستا و پویای کودکان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر
    چکیده  PDF