جزئیات نویسندگان

قاسمي, غلامعلي, استاديار حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر تمرینات منتخب ثبات دهنده مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر¬اختصاصی
    چکیده  PDF