جزئیات نویسندگان

قربانی, علی, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران