جزئیات نویسندگان

عباسی, علی, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 12، شماره 5: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه فعالیت عصبی- عضلانی و زمان‌بندی عضلات منتخب اندام تحتانی در ورزشکاران مبتلا به ژنوواروم و طبیعی حین دویدن: مطالعه مورد- شاهدی
    چکیده  PDF