جزئیات نویسندگان

ملكي, علي, استاديار و عضو هيات علمي گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ايران, ایران