جزئیات نویسندگان

قرباني, علي, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.

  • دوره 6، شماره 1: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر بلندی صدا بر خیشومی شدگی واکه‌ها در دانشجویان 18 تا 28 سال طبیعی فارسی زبان
    چکیده  PDF  XML