جزئیات نویسندگان

قرباني, علي, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

  • دوره 9، شماره 5: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تهیه و بررسی روایی و پایایی آزمون تکرار ناکلمه و مقایسه حافظه فعال واجی در کودکان عادی و دارای اختلال صداهای گفتار 4 تا 6 ساله ی شهر تهران
    چکیده  XML  PDF