جزئیات نویسندگان

قرباني, علي, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه فرکانس پایه در کودکان دارای شنوایی عادی و کودکان دچار درجات مختلف افت شنوایی
    چکیده  PDF  XML