جزئیات نویسندگان

قرباني, علي, کارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعیین و مقایسه میانگین و دامنه تغییرات بسامد پایه، آشفتگی بسامد پایه و آشفتگی شدت در صوت مبتلایان به فلج یک طرفه تارآواها و اشخاص عادی
    چکیده  PDF  XML