جزئیات نویسندگان

متاله, عليرضا, استاديار، گروه فيزيوتراپي ورزشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

  • دوره 11، شماره 3: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تمرینات ثبات دهنده تنه بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا
    چکیده  PDF