جزئیات نویسندگان

کاظمي, علي اصغر, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر هشت هفته تمرين با توپ فیزیوبال بر اصلاح کیفوز پشتی، تعادل و كيفيت زندگي مردان مبتلا به مصرف مواد مخدر پس از ترك اعتیاد
    چکیده  PDF  XML