جزئیات نویسندگان

علیزاده, عزیزه, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، بیمارستان روانپزشکی 505 ، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثر بخشی خدمات کاردرمانی مرکز روزانه بر عزت نفس و طول مدت بستری بیماران مبتلا به اختلال مزمن روان
    چکیده  PDF  XML