جزئیات نویسندگان

آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران