جزئیات نویسندگان

کریمی, عبدالکریم, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 12، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارزیابی پوسچر سر و تنه مردان مبتلا به سردرد با منشأ گردن از طریق عکاسی: یک مطالعه‌ مقدماتی
    چکیده  PDF
  • دوره 12، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تأثیر دو روش درمانی سوزن خشک و آموزش اصلاح پاسچر بر پارامترهای درد، ناتوانی عملکردی گردن و آستانه فشاری در بیماران مبتلا به سندرم نقاط ماشه‌ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (مطالعه مقدماتی)
    چکیده  PDF