جزئیات نویسندگان

کريمي, عبدالکريم, دکتري فيزيوتراپي، استاديار دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, ایران

  • دوره 4، شماره 1: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی شيوع مشکلات مفصل ساکروايلياک در مبتلايان به کمردرد مراجعه کننده به مراکز پزشکی شهر اصفهان (يک مطالعه مقدماتي)
    چکیده  PDF  XML