جزئیات نویسندگان

کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارتباط درد و ترس از درد با ثبات پوسچرال در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
    چکیده  PDF  XML