جزئیات نویسندگان

کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی ارتباط درد وترس از درد با ناتوانی و متغیرهای وضعیتی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی
    چکیده  PDF