جزئیات نویسندگان

کريمي, عبدالکريم, استاديار دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير 8 هفته تمرين درماني منتخب و برنامه خود درماني با بروشور روي ميزان قدرت و دامنه حرکتي گردن در مبتلایان به گردن درد مزمن
    چکیده  PDF  XML