جزئیات نویسندگان

کريمي, عبدالکريم, استاديار تخصصي فيزيوتراپي دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان., ایران