جزئیات نویسندگان

مهوش ورنوسفادراني, عباس, دانشجوي كارشناسي ارشد روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم‌‌شنواي فراگير
    چکیده  PDF  XML