جزئیات نویسندگان

قرباني, عباس, . دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان, ایران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تأثیر تمرين درماني بر بهبود تعادل، راه رفتن، كيفيت زندگي و افسردگي افراد سالمند مبتلا به سرگيجه ناشي از ضايعات محيطي سيستم وستيبولار
    چکیده  PDF  XML