جزئیات نویسندگان

گایینی, عباسعلی, استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    پاسخ فیزیولوژیکی استرس اکسیداتیو به ریکاوری آب سرد به دنبال فعالیت سرعتی شدید در مردان تمرین‌ کرده
    چکیده  PDF