جزئیات نویسندگان

غلامی نژاد, عادل, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی (تریتا)، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران