جزئیات نویسندگان

کهریزی, صدیقه, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

  • دوره 9، شماره 5: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثر خستگی عضلات کمر بر تغییرات ضخامت عضلات شکمی به دنبال تكليف باربرداری در زنان سالم
    چکیده  XML  PDF