جزئیات نویسندگان

کهريزي, صديقه, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي و مقايسه تکرارپذيری پايداری وضعيتي حين حفظ بار ديناميکي در مردان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصی
    چکیده  PDF  XML