جزئیات نویسندگان

کهريزي, صديقه, استاديار فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير تمرين کوتاه‌مدت همراه با ويبراسيون کل بدن بر فعاليت الکتروميوگرافي عضلات سولئوس و گاستروکنميوس در زنان جوان سالم
    چکیده  PDF  XML