جزئیات نویسندگان

مجاور, شیرین, کارشناس ارشد روان‌شناسی و کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

  • دوره 12، شماره 6: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه مهارت‏های اجتماعی کودکان 6 تا 9 ساله سخت شنوا با کاشت حلزون و سمعک در شهر شیراز
    چکیده  PDF