جزئیات نویسندگان

لنجان‌نژاديان, شهرام, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر الگوی توزیع فشار کف پایی بیماران مبتلا به دیابت نوروپاتی
    چکیده  PDF  XML