جزئیات نویسندگان

آهنجان, شهرام, استاديار، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه اميرکبير، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    پیامدهای بازسازی و توان‌بخشی رباط صلیبی قدامی از طریق دو روش گرافت تاندون پاتلار و گرافت تاندون همسترینگ در ورزش‌کاران
    چکیده  PDF  XML