جزئیات نویسندگان

قهرمانی, شهاب, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 5: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر خستگی عضلات ارکتور اسپاین بر حس وضعیت تنه، ران و زانوی مردان کاراته‌کار
    چکیده  PDF