جزئیات نویسندگان

عليزاده, شهاب, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير برنامه جامع گرم كردن فیفا +11 در پيشگيري از آسيب‌هاي مچ پاي بازيكنان فوتبال: كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي
    چکیده  PDF