جزئیات نویسندگان

محسنی‌پور, سید مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر فراصوت پالس بر نوسانات وضعیتی در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو: کارآزمایی بالینی تصادفی
    چکیده  PDF