جزئیات نویسندگان

آقاپور حصیری, سید مهدی, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر کانون توجه و فراوانی بازخورد بر عملکرد و کینماتیک در پرتاب آزاد بسکتبال
    چکیده  PDF