جزئیات نویسندگان

موسوي, سيد کاظم, کارشناس ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي تهران., ایران

  • دوره 10، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه نوسانات پاسچر در وضعیت‌های مختلف ایستادن مردان جوان سالم و مبتلا به زانوی پرانتزی
    چکیده  PDF