جزئیات نویسندگان

مرندي, سيد محمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان