جزئیات نویسندگان

مرندي, سيد محمد, دانشيار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران