جزئیات نویسندگان

مرندي, سيد محمد, دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تمرینات ورزشی در حين دياليز بر خستگی و كيفيت زندگي بيماران همودياليزي
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه‌ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی
    چکیده  PDF  XML