جزئیات نویسندگان

عبدالهي, سيد محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران