جزئیات نویسندگان

موسوي, سيد جواد, دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    هم ـ فعالیتی عضلات در مدلهای بیومکانیکی
    چکیده  PDF  XML