جزئیات نویسندگان

موسوي, سيد جواد, دانشجوي دوره دكتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تكرارپذيري تستهاي باليني استاتيك،‌ ديناميك و برانگيزنده درد مفصل ساكروايلياك
    چکیده  PDF  XML